ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

گالری افتتاحیه مرکز آموزش
گالری افتتاحیه مرکز آموزش
برگزاری کلاس رفتار سازمانی برای مدیران و سرپرستان
برگزاری کلاس رفتار سازمانی برای مدیران و سرپرستان
برگزاری کلاس 5S
برگزاری کلاس 5S