ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

گالری تصاویر نمایشگاه ها

نمایشگاه های گذشته
نمایشگاه های گذشته
نمایشگاه آبان 1400
نمایشگاه آبان 1400
نمایشگاه بیمارستان 1401
نمایشگاه بیمارستان 1401
نمایشگاه تهران 1401
نمایشگاه تهران 1401
نمایشگاه آبان 1402
نمایشگاه آبان 1402
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
نمایشگاه هاسپیتکس 1402
نمایشگاه هاسپیتکس 1402
هشتمین نمایشگاه بیمارستان سازی