ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

خدمات ما

* ساخت و مونتاژ دیزل ژنراتور از 17 تا 2000 کاوآ
* اجرای کامل پروژه های EPC واحدهای نیروگاهی مقیاس کوچک در داخل کشو ر
* طراحی، ساخت و اجرای تابلوهای پارالل ) Panel Synchronization ( و تابلوهایکنترل اتوماتیک
* توانایی اجرای تست و پیش راه اندازی نیروگاه های مقیاس کوچک و انواع دیزل ژنراتورها
* برگزاری دوره های آموزشی پس از نصب و راه اندازی دستگاه برای پرسنل
* تأمین انواع دیزل ژنراتور در داخل و خارج از کشور
* طراحی و ساخت اتاقک های کاهنده صدا )کنوپی( و کانتینرهای مخصوص
* صداگیری دیزل ژنراتورها
* مشاوره در خصوص انتخاب بهینه ژنراتورهای نیروگاهی و اجرای پروژه ها
* تأمین ژنراتورهای برق دیزل وگازسوز روی ارابه )پرتابل قابل حمل(نصب، راه اندازی، خدمات مهندسی و تأمین لوازم یدکی انواع دیزل ژنراتور
* انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ) Maintenance Preventive ( انواع دیزلژنراتور