ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

برگزاری دوره آموزشی “رفتار سازمانی” با همکاری سازمان مدیریت صنعتی تهران

طی روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه ۱۴۰۲ دوره آموزشی “رفتار سازمانی” با همکاری سازمان مدیریت صنعتی تهران در شرکت دیزل مولد امید برگزار گردید.
هدف از برگزاری این دوره رشد و توسعه فردی مدیران و همچنین توانمندسازی مدیران در ایجاد روابط موثر و حل چالش های درون و برون سازمانی می باشد.