ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

بازدید مدیران بانک پارسیان از شرکت

حضور مدیر عامل بانک پارسیان و هیئت همراه و بازدید از دیزل مولد امید