ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

المان پست اسلایدر

برگزاری کلاس HSE

برگزاری کلاس HSE

حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی و هیئت همراه

حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی و هیئت همراه

افتتاح “آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای دیزل مولد امید” با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

افتتاح “آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای دیزل مولد امید” با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

برگزاری کلاس رفتار سازمانی

برگزاری کلاس رفتار سازمانی

انتخاب بهینه توان دیزل ژنراتور در راه اندازی الکتروموتورهای بزرگ

انتخاب بهینه توان دیزل ژنراتور در راه اندازی الکتروموتورهای بزرگ

ISO45001:2018

ISO45001:2018

برگزاری کلاس HSE

برگزاری کلاس HSE

حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی و هیئت همراه

حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی و هیئت همراه

افتتاح “آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای دیزل مولد امید” با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

افتتاح “آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای دیزل مولد امید” با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

برگزاری کلاس رفتار سازمانی

برگزاری کلاس رفتار سازمانی

انتخاب بهینه توان دیزل ژنراتور در راه اندازی الکتروموتورهای بزرگ

انتخاب بهینه توان دیزل ژنراتور در راه اندازی الکتروموتورهای بزرگ

ISO45001:2018

ISO45001:2018

برگزاری کلاس HSE

برگزاری کلاس HSE

حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی و هیئت همراه

حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی و هیئت همراه

افتتاح “آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای دیزل مولد امید” با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

افتتاح “آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای دیزل مولد امید” با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

برگزاری کلاس رفتار سازمانی

برگزاری کلاس رفتار سازمانی

انتخاب بهینه توان دیزل ژنراتور در راه اندازی الکتروموتورهای بزرگ

انتخاب بهینه توان دیزل ژنراتور در راه اندازی الکتروموتورهای بزرگ

ISO45001:2018

ISO45001:2018