ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

المان پست اسلایدر

کمپین نوروزی 1403

کمپین نوروزی 1403

انتخابات شورای کار شرکت دیزل مولد امید

انتخابات شورای کار شرکت دیزل مولد امید

بازدید مدیران بانک پارسیان از شرکت

بازدید مدیران بانک پارسیان از شرکت

بازدید مدیر عامل و مدیران بانک سپه از شرکت

بازدید مدیر عامل و مدیران بانک سپه از شرکت

برگزاری کلاس HSE

برگزاری کلاس HSE

حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی و هیئت همراه

حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی و هیئت همراه

کمپین نوروزی 1403

کمپین نوروزی 1403

انتخابات شورای کار شرکت دیزل مولد امید

انتخابات شورای کار شرکت دیزل مولد امید

بازدید مدیران بانک پارسیان از شرکت

بازدید مدیران بانک پارسیان از شرکت

بازدید مدیر عامل و مدیران بانک سپه از شرکت

بازدید مدیر عامل و مدیران بانک سپه از شرکت

برگزاری کلاس HSE

برگزاری کلاس HSE

حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی و هیئت همراه

حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی و هیئت همراه

کمپین نوروزی 1403

کمپین نوروزی 1403

انتخابات شورای کار شرکت دیزل مولد امید

انتخابات شورای کار شرکت دیزل مولد امید

بازدید مدیران بانک پارسیان از شرکت

بازدید مدیران بانک پارسیان از شرکت

بازدید مدیر عامل و مدیران بانک سپه از شرکت

بازدید مدیر عامل و مدیران بانک سپه از شرکت

برگزاری کلاس HSE

برگزاری کلاس HSE

حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی و هیئت همراه

حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی و هیئت همراه