ما تاریکی ها را روشن میکنیم..

47626666_021

dmopower@gmail.com

سازمان‌های وابسته به وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای

سازمان‌های وابسته به وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای

نیروگاه چابهار (شرکت مپنا)

آموزش و  راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 820KVA

نیروگاه سمنان (شرکت مپنا)

آموزش و  راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 1400KVA

نیروگاه ارومیه (شرکت مپنا)

آموزش و  راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 720KVA

نیروگاه کرمانشاه (شرکت مپنا)

آموزش و  راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 1400KVA

نیروگاه اردبیل (شرکت مپنا)

آموزش و  راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 720KVA

نیروگاه زنجان (شرکت مپنا)

آموزش و  راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 1400KVA

نیروگاه علی‌آباد گرگان (شرکت مپنا)

آموزش و راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 1400KVA

نیروگاه شیراز (شرکت مپنا)

آموزش و  راه‌اندازی سیستم پارالل دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 1650KVA

برق منطقه­ای مشهد (شهرهای تربت­جام،قوچان،نیشابور)

راه‌اندازی و آموزش جهت سه دستگاه دیزل ژنراتور ولوو250KVA